O nás

Otázky a odpovědi

Pokud se rozhodujete, že byste s námi letos poslali své děti na tábor, ale úplně nemáte o našich akcích reference, nebo nevíte, jak to u nás funguje, dovolili jsme si pro vás připravit článek shrnující 10 zásad správného výběru zveřejněný webem tabory-vysocina.cz provozovaný Radou dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.. Pokusíme se vám v následujícím textu odpovědět na všechny otázky a přiblížit, jak vypadá náš tábor a atmosféra, kterou na něm každoročně prožíváme. V případě, že máte jiný dotaz a nebo potřebujete více informací, obraťte se na nás -  Kontakt.

1. BEZPEČNOST - Bude tábor pro naše dítě bezpečný?

Bezpečnost všech účastníků patří mezi naše priority. Snažíme se starat nejen o bezpečnost dětí, ale také o bezpečnost všech – tedy vedoucích, zdravotnického i kuchařského personálu.

Konání tábora (jakožto zotavovací akce) je nahlášeno na Krajskou hygienickou stanici přesně tak, jak to po nás vyžaduje §8 odst. 3, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Krajská hygienická stanice má právo kdykoli vykonat nehlášenou kontrolu plnění hygienických předpisů, včetně kontroly povinné dokumentace. Tuto kontrolu jsme již několikrát zažili.

O konání tábora také informujeme místní zdravotnické zařízení.

Animátoři, kteří na táboře vykonávají nad dětmi dohled, prochází každoročně před zahájením tábora školením o bezpečnosti práce s dětmi, základy zdravovědy a dalšími školeními. Toto školení provádí hlavní vedoucí, který v rámci svého předchozího zaměstnání je vyškolen jako vedoucí pracovník v BOZP s možností školit v bezpečnosti práce další pracovníky. Z tohoto školení se pořizuje prezenční listina, která se archivuje po dobu nutnou tak, jak to vyžadují zákony České republiky.

Náš tábor má svůj táborový řád. Ten musí dodržovat nejenom děti, ale také vedoucí, veškerý personál a také každý návštěvník, který do tábořiště přijede. Opakované nebo hrubé porušení táborového řádu je podnětem k ukončení pobytu dítěte na táboře a v takovém případě nejsme povinni vracet zaplacenou částku za tábor (více u otázky č. 2: Cena).

Ze zkušeností z minulých let, máme vytvořený i krizový plán tábora, který zahrnuje všechny momenty, které jsme často nepředpovídali, ale bylo je třeba řešit velmi rychle. S tímto krizovým plánem jsou animátoři seznámeni a jsou schopni jej ve velmi krátké chvíli realizovat.

2. CENA - Co všechno zahrnuje cena tábora?

Cena za tábor nesmí být rozhodujícím kritériem. Náš tábor je "nízkonákladový", protože táboroví vedoucí slouží dětem bez nároku na honorář, stravování je zajišťováno díky dobrovolnicím z řad farníků našich farností. Program je připravován tak, aby se zbytečně neplýtvaly peníze.

Cena tábora obsahuje ubytování a stravu po celou dobu tábora, veškeré náklady na program, a to i včetně případných výletů, vstupů na prohlídky, dopravy v rámci programu tábora apod.

Záloha za tábor (500,- Kč za jednoho účastníka) se platí po přijetí zprávy o přijetí na tábor (cca v květnu). Platební podmínky dostanou rodiče přihlášeného účastníka do emailové schránky. Doplatek je splatný nejpozději v den odjezdu na tábor.

Zálohu je možné vrátit pouze v následujících případech:

  • dítě se tábora nezúčastní ze zdravotních důvodů,
  • dítěti bude organizátorem účast zakázána ještě před zahájením tábora,
  • dítě odhlásíte z jiných důvodů do 20. 6. nebo pokud po 21. 6. za dítě seženete náhradníka.

Záloha se nevrací, pokud:

  • se dítě tábora nezúčastní z jiných osobních důvodů,
  • bude dítě z tábora vyloučeno za hrubé nebo opakované porušení táborového řádu,
  • dítě odhlásíte z jiných než zdravotních důvodů po 21. červnu a neseženete za dítě náhradníka.

Součástí ceny je také pojištění hmotné odpovědnosti a léčebných výloh. Z ceny není hrazeno úrazové pojištění dětí. To totiž je hrazeno vámi v rámci standartního úrazového pojištění.

3. DŮVĚRYHODNOST - Je organizátor tábora důvěryhodný?

Máme za sebou dlouhodobou zkušenost při práci s dětmi a mládeží. Tábory pořádáme již 16 let a za tu dobu jsme rozšířili aktivity i na celoroční činnost. Nebojíme se nových výzev, zkušenosti a odvaha jsou na naší straně.

Za těch 16 let navštívilo alespoň jednu akci více než 300 účastníků. Ti jsou nejlepší k tomu, aby vám potvrdili nebo případně vyvrátili naši důvěryhodnost. Se všemi aktivními účastníky, s rodiči, s úřady se snažíme jednat otevřeně a bez přetvářky.

Naše akce jsou organizovány pod Klášterem premonstrátů v Nové Říši, který působí v těchto končinách už více jak 800 let. Každoročně přejímají záštitu nad táborem a dalšími akcemi představení našeho kláštera.

4. HYGIENA - Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?

Od roku 2015, kdy jsme se rozhodli zorganizovat první tábor, společný pro všechny naše farnosti, jsme se stali tzv. zotavovací akcí. Tu je ze zákona povinnost nahlásit příslušné Krajské hygienické stanici. Uvádí se tam počet dětí a personálu, způsob stravování a také jak bude zajištěna pitná voda.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky MZ č. 148/2004 Sb. je pro nás alfou a omegou při otázce hygieny. Všechny normy, které tato vyhláška nařizuje vzhledem ke stravování, ubytování, vaření a stravování, práci zdravotníka a jiného personálu, pečlivě dodržujeme. Ne proto, že je to napsáno, ale proto, že zde jde o zdraví vašich dětí a všech účastníků. Zdraví máme jen jedno. Lepší je dodržovat tyto a další normy základní hygieny, než později litovat toho, že jsme je nedodrželi.

5. INFORMOVANOST - Máme o táboře dostatek informací?

Snažíme se o to (i tímto článkem), abyste o našich táborech a našich akcích měli dostatek informací. S těmi z vás, kteří nám dali souhlas se zpracováním osobních údajů a napsali emailovou adresu se snažíme o pravidelný kontakt.

Pro ty z vás, kteří s námi pravidelný emailový kontakt nemají se snažíme všechny informace zveřejňovat právě zde na těchto webových stránkách.

Nepovažujeme za důležité dělat ohledně tábora nějaké setkání rodičů s informacemi. Za těch několik let už nás znáte a proto není problém se na cokoli kdykoli zeptat. Dětem, které s námi jedou poprvé na tábor doporučujeme, aby se zúčastnili některé víkendovky v klášteře, na které se mohou seznámit v menším počtu s některými vedoucími a určitě najde i mezi dětmi někoho, kdo pojede na letní tábor.

Pokud máte pocit, že nemáte dostatek informací, nebojte se kdykoli ozvat hlavnímu vedoucímu, některému ze zástupců, zdravotníkovi nebo i jiným vedoucím. Pokud budou vědět, jistě vám rádi pomohou. Pokud vědět nebudou, odkážou vás na někoho, kdo vás bude informovat.

6. KVALIFIKACE - Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?

Tým animátorů, který připravuje veškeré aktivity pro děti a mládež je zároveň i společenstvím mladých lidí, kterým není lhostejné, co se v jejich farnosti děje. Jsou to nadšení lidé, kteří společným úsilím táhnou za jeden konec provazu, a tak vytvářejí nádherné dílo. Většina členů zažila naše aktivity jako děti, kdy byl pro ně program připravován. Nyní jej připravují pro mladší generaci.

Každý člen týmu prochází několikadenním soustředěním jednou za dva roky. Soustředění není jen "společný víkend", ale vedoucí se účastní přednášek o bezpečnosti, zdravovědě, komunikaci s dětmi a jsou také proškolováni v odhalování velmi bolestných a krizových situacích, které se mohou v dětech odehrávat.

I když není povinnost taková školení dělat, považujeme to v našem počtu účastníků za důležité, vlastně až nezbytné. Hlavní vedoucí má absolvovaný kurz Hlavní vedoucí letních táborů, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento kurz mají i někteří členové týmu.

7. PROGRAM - Jaký je program tábora?

Program tábora se odvíjí od celotáborové hry, která je vždy zaměřena na jiné téma, které dopředu neprozrazujeme. Jde o součást překvapení.

Program tábora vychází z "čtyřlístku" – farnost, škola, hřiště, domov. Snažíme se, aby program tábora nebyl jen o hrách, ale také o společenství, společném slavení mše svaté, společné modlitbě. Vždy se snažíme, aby se děti v rámci tábora něco dověděly a naučily. Jsme také zároveň rodinou, která se stará o spokojenost všech s ohledem na jejich fyzické, psychické, duševní i motorické dovednosti.

I proto jsou děti na táboře rozděleny nejčastěji do věkových skupin, podle kterých se může zabezpečit přiměřenost programu dětem podle jejich stáří a dovedností.

Děti se účastní celého programu včetně společného slavení mše svaté, témátek a modliteb. Jsme křesťanský tábor, a proto jsou tyto aktivity něčím, co nás odlišuje od ostatních. Dětem je to potřeba vysvětlit už doma, že se musí i těchto aktivit účastnit, pokud chce být na táboře.

8. ROZVOJ - Přinese našemu dítěti tábor něco nového?

Děti by na tábor neměly přijíždět jen proto, aby na něm přečkaly pár dní. Tábor by je měl rozvíjet po všech lidských a osobnostních rovinách. My se snažíme, aby se děti mohli rozvíjet a zvláště pak v oblastech samostatnosti, duchovní, dovednostní, motorické, znalostní. Odpovídá tomu i již zmiňovaný "čtyřlístek" (tábor je farnost, škola, hřiště a domov dohromady).

9. STRAVOVÁNÍ - Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?

Na táborech se o stravování starají kuchařky (dobrovolnice) z našich farností. Jezdí s námi už nějaký ten rok a proto se z nich staly profesionálky táborové kuchyně. Na táboře od loňského roku vaří 5 kuchařek, kterým pomáhají vedoucí, ale i samotné děti (např. škrábání brambor a zeleniny, umývání nádobí,…)

Suroviny jako např. maso, pořizujeme od místních dodavatelů. Při nákupu surovin hledíme spíše na kvalitu a na dobrou zkušenost s přípravou surovin.

Dokážeme zajistit i pokrmy pro účastníky s bezlepkovou nebo bezmléčnou dietou. Nejsme schopni zajistit veganskou nebo vegetariánskou stravu.

Při sestavování jídelníčku se musíme dívat na pestrost jídel a zároveň na to, co mají děti rády a co rády nemají. Jídelníček máme hotový přibližně měsíc před akcí. Pokud byste do něj chtěli nakouknout, umožníme vám to. Pokud by byl problém s nějakými alergeny vašich dětí, dejte nám to prosím vědět dopředu. Rádi vám vyjdeme vstříc.

Prosím, abyste se nesnažili změnit jídelníček jenom proto, že vaše dítě nebo děti nějaké jídlo nejí. Na táboře je přes 100 účastníků a není možné vyjít všem vstříc, aby jedli jen to, co mají rádi. Pokud něco vaše dítě nejí a má k tomu odpor a na našem jídelníčku to bude, můžete nám to dát vědět, budeme společně hledat řešení. Jinak platí, že máme být vděční za každé jídlo, které je nám připravováno.

10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ - Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník?

Nedovedeme si vůbec představit nějakou akci bez zdravotnického dozoru. Proto i na táboře jsou vždy dva zdravotníci, kteří absolvovali speciální kurz k tomu, aby tuto službu mohli vykonávat.

Zdravotníci vedou dokumentaci. Budou po vás při odjezdu požadovat prohlášení o bezinfekčnosti (2. list přihlášky) a potvrzení od lékaře dítěte, že se může zúčastnit zotavovací akce, tj. letního tábora. Toto potvrzení platí dva roky, pokud během těchto dvou let nedošlo ke změně zdravotního stavu. My tyto dokumenty archivujeme právě po dobu dvou let. Můžete se u nás informovat, zda dokument, který máme je v platnosti nebo zda musíte pro nový.

Po skončení tábora od zdravotníka dostanete veškeré informace o případných ošetřeních, nálezech klíšťat apod. Jde o důležité informace kdyby došlo k nějakých zdravotním komplikacím po táboře.

Prosíme, abyste nás dopředu informovali o stravovacích dietách či jiných důležitých alergenech, o užívání léků nebo jiných důležitých informacích ohledně zdravotního stavu vašeho dítěte.